FINNISH-BRITISH SOCIETYN SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Finnish-British Society ja kotipaikka Helsinki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS


Finnish-British Societyn toiminnan tavoitteena on vahvistaa ystävyys- ja kulttuurisiteitä Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tekemällä brittiläistä kulttuuria tunnetuksi Suomessa sekä edistämällä suomalaisten kontakteja Suomessa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin. Toiminnan tavoitteena on myös edistää yhteiskunnan monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, sekä elinikäistä oppimista englannin kielen avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi Finnish-British Society järjestää kokouksia, luentoja, tapaamisia, kielikursseja ja kielitestejä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta, sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet
 • kannattajajäsenet, ja
 • kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija. Varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on kullakin yksi (1) ääni yhdistyksen vuosikokouksessa. Kannattajajäseniä ovat yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Yhdistyksen kokous voi nimittää enintään kolme kunniajäsentä vuosittain. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen kokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Jäsenyys alkaa siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ JÄSENYYDEN LOPPUMINEN


Jäsenmaksuvelvoitteinen jäsen voidaan erottaa, mikäli hän ei maksa vuotuista jäsenmaksua viimeistään 30 päivää edellisen jäsenvuoden loppumisesta. Jäsenvuosi alkaa heinäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy kesäkuun viimeinen päivä. Jäsenmaksuvelvoitteinen jäsen ei ole oikeutettu jäsenetuihin, ellei hän ole maksanut kuluvan jäsenvuoden jäsenmaksua. Lisäksi jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT


Jäseneksi hyväksytään jäsenmaksun maksanut henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, tai vuosikokouksen kunniajäsenyyteen kutsuma henkilö. Kunniajäsenyys jatkuu ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Maksullisten jäsenyystyyppien liittymismaksu sekä jäsenmaksu kaikille jäsenyystyypeille, mukaan lukien kannattajajäsenen vähimmäissuoritus, määrätään vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta.

6§ HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 6–10 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joista toisen tulee mahdollisuuksien mukaan olla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, vuosikokous valitsee hallituksen joukostaan. Vuosikokous voi harkintansa mukaan asettaa hallituksen alaisuudessa toimivia toimikuntia ja valiokuntia erilaisten tehtävien suorittamista varten vuodeksi kerrallaan tai antaa sen hallituksen tehtäväksi. Hallitus delegoi pääsihteerin tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla siten, että tehtäviä hoitaa hallituksen ulkopuolinen henkilö tai henkilöt. Hallituksen jäsenistä tulee osan olla mahdollisuuksien mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia. Hallituksen toimikausi on valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan yhden varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai ainakin yksi (1) varapuheenjohtajista ovat kokouksessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi (2) varapuheenjohtajaa yhdessä, tai kaksi (2) pääsihteeriä yhdessä. Hallitus voi myös antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksessä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei tarvitse valita varatilintarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinais- ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSIEN KOOLLEKUTSUMINEN


Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään jäsenille teknisen apuvälineen avulla, esimerkiksi julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu sisältää tiedon siitä, miten kokous pidetään. Kokous voidaan järjestää yhdistyksen tiloissa, muussa tilassa, tai se voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11§ VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksiääntenlaskijaa
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujensuuruudet
 • Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän joukostaan puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa
 • Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa
 • Valitaan tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat tai valtuutetaan hallitus ne valitsemaan
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


Sen jälkeen, kun hallitus on käsitellyt sääntöjen muuttamista, yhdistyksen kokouksen on tehtävä asiassa päätös vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Sen jälkeen, kun hallitus on käsitellyt päätöstä yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen on tehtävä asiassa päätös kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat jollekin toiminnassa olevalle rekisteröidylle yhdistykselle tai yhdistyksille, joilla on samanlaatuiset tarkoitusperät.